โครงสร้างบุคลากรนายวุฒิชัย ม่วงมัน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นางกรองแก้ว ทัปนวัชร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นายพิชิต ชิตมินทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นางสาวสุวลักษณ์ ธรรมเชื้อ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายทินกร กุลวาชัย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายไมตรี อินโปธา

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นายครรชิต สุขโข

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์

นางศจิการ์ จันทาทอง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

นางสาวทิภาภรณ์ มาเป็ง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศีกษา

. .

.

นางสาวเจียรไน คำนวณศิลป์

หัวหน้างานสิทธิประโยชน์

นางสาววาสนา ปุจฉาการ

หัวหน้างานพืชสวนและการตกแต่ง

นายประสิทธิ์ ศรีวงศ์

หัวหน้างานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

นายพนธนันท์ ชิดสนิท

หัวหน้างานสัตว์ปีก

นางสาวขวัญเรือน ดวงสอาด

หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์

นายนฤเดช ศรีวิชัย

หัวหน้างานสัตว์เลื้อยคลาน

นายเดชภาธร ยินดีรส

หัวหน้างานช่างโยธา

นางสาวไพรรินทร์ ยานะ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวอัชฌา ชิงชัย

หัวหน้างานการเงิน

นางนิลพันธุ์ แย้มคลี่

หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ

สัตวแพทย์หญิงกรรณิการ์ จันทรังษี

หัวหน้างานวางแผนและประเมินผล

นายวชิรกร คุณใจดี

หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ

นายณรงค์ศักดิ์ แย้มคลี่

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางสาวณัฎฐา จอมดวง

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นายธนากร ธาตุอินจันทร์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวมัทวัน บุญพงศ์

หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

นางสาวชวนพิศ ชัยประยูร

หัวหน้างานสื่อการศึกษา

นางสาวรัชนีวรรณ ปัญญาทอง

หัวหน้างานวิจัย

นางสาวรุ่งลาวัลย์ แสงสิริย์

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานอนุรักษ์

นายบัญชา จันทาทอง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานซ่อมบำรุง

นางสุนารี จงวัฒนาไพศาล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ

นายวสันต์ ปันนา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการตลาดและกิจกรรมสัมพันธ์

นายอดิลก อุตมะ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการศึกษาในระบบ

นางสมปรารถนา ศิริกุลพันธ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโภชนาการสัตว์

นายเทวราช เวชมนัส

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสุขภาพสัตว์