ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

08/08/2022 0017/2565
รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน ๓ (๓ - ๖) จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0497 - เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่าย : งานวางแผนและประเมินผล ระดับ : 3(3-6)
คุณวุฒิ : วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
01/08/2022 0102/2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารระดับ 7) สังกัดสวนสัตว์ และโครงการคชอาณาจักร์ จังหวัดสุรินทร์
-  ตำแหน่ง : 425 - นักบริหาร 7 หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่าย : ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
01/08/2022 0100/2565
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารระดับ 7) และหัวหน้างาน (นักบริหารระดับ 6) สังกัดสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ สำนักพัฒนาธุรกิจ และสถาบันจัดการสวนสัตว์
-  ตำแหน่ง : 259 - นักบริหาร 7 หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่าสังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัย
ฝ่าย : ฝ่ายอนุรักษ์ ระดับ : 7
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
01/08/2022 0097/2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน (นักบริหารระดับ 6) สังกัดสวนสัตว์
-  ตำแหน่ง : 276 - หัวหน้างานบริหารงานบุคคลสังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่าย : งานบริหารงานบุคคล ระดับ : 6
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
21/07/2022 0083/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหาร 7) และหัวหน้างาน (นักบริหาร 6) สังกัด สตส. สกม. สงท. สบท.
-  ตำแหน่ง : 242 - นักบริหาร 7 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์สังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ระดับ : 7
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
มีความรู้งานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน เงินชดเชยเกษียณอายุ การขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-  ตำแหน่ง : 61 - นักบริหาร 7 หัวหน้าฝ่ายพัสดุและสินทรัพย์สังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายพัสดุและสินทรัพย์ ระดับ : 7
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
มีความรู้ความสามารถในงานพัสดุ
-  ตำแหน่ง : 232 - นักบริหาร 7 หัวหน้าฝ่ายบริหารทุนมนุษย์สังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ระดับ : 7
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ
-  ตำแหน่ง : 13 - นักบริหาร 7 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบการเงิน การคลังสังกัด : สำนักตรวจสอบสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายตรวจสอบการเงิน การคลัง ระดับ : 7
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
มีความรู้ในการปฏิบัติงานการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4ตำแหน่ง