ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

22/11/2022 0031/2565
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่าแห่งดงฟ้าห่วน (การแสดงความสามารถของสัตว์) จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปวส.อัตตราเงินเดือน : วันละ 400.- บาท
ประสบการณ์ :
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์/หรือความสามารถงานการแสดงความสามารถของสัตว์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีมนุษยสัมพันธ์และจิตอาสา
***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ
- ปฏิบัติงาน 25วัน / เดือน
สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ตั้งแต่ วลา 08.30 น. - 16.00 น.
หรือ ผ่านทาง E – mail: naphapa_on9999@hotmail.com
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปวส.อัตตราเงินเดือน : วันละ 400.- บาท
ประสบการณ์ :
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์/หรือความสามารถงานการแสดงความสามารถของสัตว์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีมนุษยสัมพันธ์และจิตอาสา
***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ
- ปฏิบัติงาน 25 วัน / เดือน
สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ตั้งแต่ วลา 08.30 น. - 16.00 น.
หรือ ผ่านทาง E – mail: naphapa_on9999@hotmail.com
2ตำแหน่ง
22/11/2022 0030/2565
รับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์กลางการจัดการประชากรและเพาะขยายพันธุ์ละมั่งพันธุ์ไทยเพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปวส.อัตตราเงินเดือน : วันละ 400.- บาท
ประสบการณ์ :
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์/หรือความสามารถงานเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์สัตว์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีมนุษยสัมพันธ์และจิตอาสา และมีความเสียสละอดทน
***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ
- ปฏิบัติงาน 26วัน / เดือน
สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ตั้งแต่ วลา 08.30 น. - 16.00 น.
หรือ ผ่านทาง E – mail: naphapa_on9999@hotmail.com
1ตำแหน่ง
11/11/2022 0036/2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน ๒ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0324 - เจ้าหน้าที่สื่อการศึกษา (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานสื่อการศึกษา ระดับ : 3(3-6)
คุณวุฒิ : วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ สาขา อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒. มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
๓. มีประสบการณ์ในงานด้านการศึกษา การใช้สื่อการเรียนรู้ และมีทักษะงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ปัจจุบันเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-  ตำแหน่ง : 0428 - นักวิจัยสังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานวิจัย ระดับ : 3(3-6)
คุณวุฒิ : วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมกับลักณะงานที่ปฏิบัติ
๒. มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
๓. มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย เป็นผู้ร่วมโครงการ และมีการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัย
๔. มีใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
๕. ปัจจุบันเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
2ตำแหน่ง
10/11/2022 0167/2565
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ครั้งที่ 2 จำนวน 2 ราย
-  ตำแหน่ง : 223 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-6)สังกัด : องค์การสวนสัตว์
ฝ่าย : ฝ่ายประเมินผลและตรวจสอบระบบดิจิทัล ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ มีความเข้าในหลักการ UX,UI,Design System,User Flow การเขียน Wed Application ด้วยภาษา PHP, MySQL, CSS, HTML ,JavaScript และวิเคราะห์การใช้ข้อมูล Big Data การประเมินผลลัพธ์
-  ตำแหน่ง : 219 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-6)สังกัด : องค์การสวนสัตว์
ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อธุรกิจและการตลาด ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ มีความเข้าในหลักการ UX,UI,Design System,User Flow การเขียน Wed Application ด้วยภาษา PHP, MySQL, CSS, HTML ,JavaScript และวิเคราะห์การใช้ข้อมูล Big Data การประเมินผลลัพธ์
2ตำแหน่ง
04/11/2022 0019/2565
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่า ม.3 อัตตราเงินเดือน : วันละ 336 บาท
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง