ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

10/06/2024 0001/2567
รับสมัครลูกจ้างเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 3 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 524 - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายอำนวยการ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : 3.1.1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ บริหารการจัดการ ศิลปศาสตร์ หรือสาขา อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 606 - พนักงานบำรุงและจัดการสวนสัตว์ (1-3)สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายบำรุงสัตว์ ระดับ : 1
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกษตรกรรม หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน อัตตราเงินเดือน : 10,740
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 616 - พนักงานบำรุงและจัดการสวนสัตว์ (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายบำรุงสัตว์ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
3ตำแหน่ง
06/06/2024 0056/2567
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0 - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการสังกัด : สำนักงานเลขาผู้อำนวยการสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายอำนวยการ ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000.-
ประสบการณ์ :
มีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน และคอมพิวเตอร์
โดยสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, ,Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
1ตำแหน่ง
28/05/2024 0053/2567
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานฝ่ายจัดสรรงบประมาณ สังกัดสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 001 - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สบย.)สังกัด : สำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายงบประมาณ ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000.-
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
28/05/2024 0020/2567
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเพื่อบรรจเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน 8 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0615 - พนง.ภูมิทัศน์ - พืชสวน (1-3)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานภูมิทัศน์ ระดับ : 1
คุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น และมีความรู้เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการเกษตรกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ภูมิทัศน์อัตตราเงินเดือน : 10740
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 0595 - พนักงานโภชนาการ (2-4)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานโภชนาการสัตว์ ระดับ : 2
คุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาทางเกษตรกรรม หรือสาขาอื่นๆ เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 12000
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 0664 - ช่างบริการ (2-4)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานซ่อมบำรุง ระดับ : 2
คุณวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาทางไฟฟ้า-ประปา งานช่าง หรือในสาขาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 12000
ประสบการณ์ :
3ตำแหน่ง