Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/zoothailand/ewt/chiangmai_th/job_detail.php:1) in /var/www/zoothailand/ewt/chiangmai_th/job_detail.php on line 8

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/zoothailand/ewt/chiangmai_th/job_detail.php:1) in /var/www/zoothailand/ewt/chiangmai_th/job_detail.php on line 8
 สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 07/06/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สลอ.)
-  สังกัด : สำนักงานเลขาผู้อำนวยการ
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สื่อสารมวลชน
บริหารและการจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตสานึกการให้บริการประชาชน (Service mind)
3. มีความรู้เรื่อง Social Media Marketing และมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
4. มีความรู้เรื่องสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การเลือกใช้สื่อ ช่องทางการใช้สื่อ และการวัดผลความ
มีประสิทธิภาพของสื่อ
5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักงาน Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint)
ในระดับดี หรือมีทักษะ Program Photoshop และ Adobe illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความขยันหมั่นเพียร และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ มีความเสียสละ และอุทิศเวลาให้งาน
รายละเอียด :
  1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางออนไลน์ www.zoothailand.org/ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน  หรือยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ ๓๒๗ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐๒ ๑๖๓ ๔๙๕๕ ต่อ ๑๐๑๖

  2. วันและเวลาการสอบคัดเลือก  องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 23 มิถุนายน  ๒๕๖๖

    กำหนดการวันสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 มิถุนายน  ๒๕๖๖ ณ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา ๐๙.3๐ - ๑๖.๓๐ น.

  3. หลักเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือก

                       องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการโดยวิธีสอบคัดเลือก ภาคความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับองค์กร จำนวน 30 คะแนน ความรู้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 40 คะแนน และสอบสัมภาษณ์ จำนวน 30 คะแนน (หลักเกณฑ์และวิธีสอบให้ยกเว้นเป็นไปตามที่หน่วยงานจัดหากำหนด        4.กำหนดเกณฑ์ในการตัดสิน    ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕

    5. วันประกาศผลการสอบคัดเลือก    องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก/การสรรหาในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ www.zoothailand.org

 

เอกสาร : ดาวน์โหลด