วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

"เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สัตว์ และท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ชั้นนำในอาเซียน”


ค่านิยมหลักแลวัฒนธรรมองค์กร


"Zoogether” ร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์สวนสัตว์ไทย


วิสัยทัศน์สวนสัตว์เชียงใหม่

เป็นแหล่งเรียนรู้ การอนุรักษ์สัตว์ป่า ของภาคเหนือ และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว   

ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ชั้นนำในอาเซียน