วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

"เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยว และอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย สู่สวนสัตว์ชั้นนำในอาเซียน”


และได้กำหนดข้อความวิสัยทัศน์ คือ
"เราให้ได้มากกว่าความเป็นสวนสัตว์” (Beyond Zoological)


วิสัยทัศน์สวนสัตว์เชียงใหม่

"สวนสัตว์เชียงใหม่ : สวนสัตว์แห่งความสุขของทุกชีวิต ด้วยมาตราฐานการเรียนรู้ อนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่า และบริการผู้เข้าชมอย่างมีประสิทธิภาพ"

( Zoo of Happiness for all life with educational & conservation & service standards )