ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ปฐมนิเทศมอบนโยบาย ให้ผู้บริหารพนักงานลูกจ้างปีงบประมาณ 2566

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเวียงเจ็ดลิน ชั้น  5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ที่ผ่านมา นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานการปฐมนิเทศประจำปี แก่พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมให้โอวาท ตามที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายให้สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่งในสังกัด จัดโครงการ "การเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และสวัสดิการ” ของพนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566  ซึ่งเป็นโครงการที่ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในบริบทองค์กร รับทราบถึงนโยบาย เป้าหมาย ระบบการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร  เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลดความผิดพลาดและลดความขัดแย้งในการทำงาน กระตุ้นให้บุคลากรตื่นตัวต่อภาระหน้าที่และให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่เหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความรู้สึกที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงานในองค์กร อีกทั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด กับองค์กร พร้อมทั้งจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ดีขึ้นรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          ในการนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ ให้มีความเข้าใจอันดีมีความรักความสามัคคีกัน รวมทั้งเสนอแนะพร้อมตอบข้อสักถามต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบของแต่ละงาน ท้ายนี้ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจทำให้สวนสัตว์เชียงใหม่ก้าวหน้าเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา