สวนสัตว์เชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนไฟไหม้ และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.  สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนไฟไหม้และอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565 การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จริง หากเมื่อเกิดเพลิงไหม้และเป็นแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น โดยการอบรมเป็นภาคทฤษฎีมีการสาธิต และฝึกปฏิบัติมีการจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ พร้อมให้เจ้าหน้าที่จำลองเหตุการณ์เป็นแม่บ้านที่ได้รับบาดเจ็บและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนส่งโรงพยาบาล อีกทั้งยังอบรมมุ่งเน้นวิธีการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยมีคณะวิทยากรจากหน่วยฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรมีความพร้อมเพรียงในการปฎิบัติหากเกิดสถานการณ์จริงต่อไป