แจ้งงดกิจกรรม การแสดงโชว์ให้อาหารปลาในอุโมงค์นำ้ทะเล เป็นเวลา 1 เดือน

ประกาศ ! สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เชียงใหม่ ซู อควาเรี่ยม ขอแจ้งงดการแสดงโชว์ให้อาหารปลา ในอุโมงค์น้ำทะเล เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันพุธที่ 7 กันยายน - วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ จึงขอเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ