ผู้บริหาร พนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

เนื่องในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ มีวันสำคัญคือวันวิสาขบูชา โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที 31 มกราคม 2632 กำหนดให้ "วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น "วันต้นไม้ประจำปีของชาติสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

  วันนี้ (18 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่    พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติโดยนำต้นพะยูง   จำนวนทั้งหมด 199  ต้น ลงปลูก ใส่ปุ๋ย ค้ำยัน และพรวนดิน โดยรอบบริเวณส่วนจัดแสดงหมีหมาและหมีควาย ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และสอดคล้องกับนโยบายของนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้ไว้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 "การปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ นอกจากจะเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำของชาติแล้ว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยยังตระหนักถึงการดูแล อนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าควบคู่ไปด้วยกัน และจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติ ป่าและสิ่งแวดล้อม และลดก๊าซเรือนกระจกตามความมุ่งมันในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ