สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Young ASEAN Storyteller

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Young ASEAN Storyteller เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานมรดอาเซียน โดยผลงานของเยาวชนจะได้รับการเผยแพร่ในเวทีอาเซียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สาธารณชนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Young ASEAN Storyteller

1. อายุระหว่าง 18 – 35 ปี ในวันปิดรับสมัคร

2. เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน

3. มีทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. สามารถร่วมโครงการได้ทั้งทางออนไลน์และตนเอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1-tOB9UWThRfwFfzUJBjE2ImGGOKkfGtA

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม E-mail: nfp.onep@gmail.com โทร. 0-2256-6558