ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และคณะผู้บริหาร สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล DEPA ด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ ๒

 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดย นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และคณะผู้บริหาร  สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นางจงกลนี แก้วสด          รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล DEPA  ด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ ๒ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม   ส่วนต่างๆของสวนสัตว์เชียงใหม่