ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

 วันนี้ (21 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” โดยนำต้นพะยูง   จำนวนทั้งหมด 50  ต้น ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ค้ำยัน ลงปลูก ณ บริเวณไหล่ทางสัญจรภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อช่วยในการบำรุงรักษาต้นไม้ ปลูกซ่อมแซมทดแทนต้นไม้ที่ตายให้สามารถเจริญเติบโตปกคลุมดินพื้นที่สีเขียว 

ประวัติ วันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" เนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟู ความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ ของพระองค์ ในการนี้พระองค์ทรงให้ความสําคัญของการบํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสําคัญ และน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น "วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ" โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อบํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการปลูกซ่อม ต้นที่ตายให้สามารถเจริญเติบโตขึ้นปกคลุมพื้นที่โดยเร็ว

2. เพื่อชี้นําให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันบํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ โดย พร้อมเพรียง

3. เพื่อให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการบํารุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ อันจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

4. เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญดังกล่าว ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดให้มีการบํารุง ต้นไม้ทุกปี

ช่วงบ่าย (เวลา 14.00 น.) เดินทางไปร่วมปลูกต้นไม้ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่