สวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับรางวัล ผลงานยอดนิยม Popular vote KM & IM DAY 2021 การประกวดการจัดการความรู้และนวัตกรรม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในผลงานนวัตกรรม "กรงดักจับงู"          นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้เสนอผลงานวัตกรรม "กรงดักจับงู" ของสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมการประกวด การจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดยทีมเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ และนำมาใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้รับรางวัลผลงานยอดนิยม Popular vote KM & IM DAY 2021 มาครอง      ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารได้แสดงความชื่นชมทีมงานที่ได้คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว พร้อมให้คำแนะนำการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเผยแพร่ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานภายนอกต่อไป