ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีวบประมาณ พ.ศ. 2565 (งานปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักและวิจัยฯ)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click