ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อการซื้ออาหารสัตว์ ประจำปี 2563เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
ราคากลาง click
TOR ประเภทที่ 1 click
TOR ประเภทที่ 2 click
TOR ประเภทที่ 3 click
TOR ประเภทที่ 4 click
TOR ประเภทที่ 5 click
TOR ประเภทที่ 6 click
ภาพคุณลักษณะ click