ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558

รายละเอียดการกำหนดขอบเขตงานอาหารกลางวันนักเรียน
โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
**************************************************
 
          ด้วยฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อัตราคนละ ๒๒ บาท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
 
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๒.๑เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒.๒ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย ยกเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๔ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สวนสัตว์เชียงใหม่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ ๒.๕.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖.ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร ต้องไม่เป็นผู้เป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้
๗.ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร ต้องเป็นผู้มีทักษะในการประกอบอาหารอย่างเหมาะสมและเป็นผู้มีประสบการณ์และมีผลงานในการดำเนินงานในด้านนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินประมาณการที่จะทำการสอบราคา ๘.หากพบว่าการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้ผู้ว่าจ้างกล่าวตักเตือนและลงโทษได้และผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบอาหารได้ตามความเหมาะสม
 
-๒-
 
๙.ห้ามมิให้พนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ มีส่วนได้เสียอันเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ หรือดำเนินการโดยเป็นเจ้าของกิจการ กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเป็นตัวแทนนายหน้าหรือเป็นที่ปรึกษาหรือลงทุนในการประกอบการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับองค์การ สวนสัตว์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
๑๐.ห้ามมิให้พนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ ประกอบกิจการทุกประเภทซึ่งเป็นคู่สัญญากับองค์การสวนสัตว์ ๑๑.ห้ามมิให้พนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์กระทำการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์ในกิจการขององค์การสวนสัตว์ในกรณีใดๆก็ตาม อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงของตำแหน่งหน้าที่การงานของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายละเอียดงานจ้างจะต้องดำเนินการ
๑.ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร ต้องแต่งกายถูกสุขลักษณะ สวมหมวกเก็บผมให้มิดชิดและสวมใส่ผ้ากันเปื้อนทุกครั้งที่มีการประกอบอาหาร
๒.ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาหารแต่ละชนิดให้เหมาะสม ถูกต้องตามมาตรฐาน มอก. ไม่มีสารตะกั่วปนเปื้อน
๓.ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร ต้องมาประกอบอาหารที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ในพื้นที่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่กำหนดไว้ให้ พร้อมเก็บล้างและทำความสะอาดห้องครัว ห้องอาหาร ทุกครั้งที่มีการประกอบอาหาร
๔.ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย Green Zoo ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ดังนี้
  ๔.๑.งดใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหารและงดใช้ช้อนพลาสติก เพื่อลดปัญหาขยะที่ย่อยสลายยาก ซึ่งเป็นมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์
  ๔.๒.ต้องใช้ภาชนะที่สวนสัตว์ได้กำหนดไว้ เช่น ถาดอาหารแสตนเลส(ถาดหลุม) แบ่งช่องอาหาร และกับข้าวอย่างชัดเจน
  ๔.๓.แก้วใส่น้ำเป็นพลาสติกที่ได้มาตรฐานและขนาดพอเหมาะในการรับประทานในแต่ละครั้ง และสามารถล้างและนำมาใช้งานได้อีก
  ๔.๔.การทำความสะอาดภาชนะใส่อาหาร
     ๔.๔.๑. ต้องมีการแยกเศษอาหารใส่ในภาชนะหรือถุงขยะก่อนนำไปชะล้าง ๔.๔.๒. บริเวณที่ทำการชะล้างภาชนะ จะต้องมีบ่อกักไขมันและตะกอนอาหาร
 
-๓-
 
     ๔.๔.๓. การทิ้งน้ำเสียจากการชะล้างภาชนะจะต้องนำลงบ่อเกรอะให้เรียบร้อย
     ๔.๔.๔. การชะล้างภาชนะต้องใช้น้ำยาหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ส่งผลต่อธรรมชาติน้อยที่สุด
     ๔.๔.๕ การชะล้างภาชนะ ต้องดำเนินการล้างด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย ๓ ครั้ง ต้องต้มน้ำร้อนลวกถาดหลุมและช้อนทุกครั้ง
     ๔.๔.๖. การตากภาชนะที่ทำความสะอาดแล้วต้องจัดวางบนชั้นวางที่จัดไว้เท่านั้น วางไว้ในที่ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับชื้น แสงแดดส่องถึง
๕.อาหารแต่ละวันจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในรายการอาหาร สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมน้ำดื่มที่สะอาดวางในจุดที่กำหนดพร้อมแก้วน้ำพลาสติก
๖.อาหารกลางวันที่ประกอบขึ้นในแต่ละวันจะต้องมีสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยคำนึงถึงคุณภาพของอาหารมากกว่าปริมาณอาหาร
๗.อาหารกลางวัน ต้องปรุงสุกวันต่อวัน ไม่ทำไว้ล่วงหน้าหรือค้างคืน และผ่านความร้อนอย่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
๘.เนื้อสัตว์ ผักและส่วนประกอบในการปรุงอาหารต้องสดใหม่ และผ่านการชำระล้างอย่างสะอาดตามหลักโภชนาการ ๙.อาหารกลางวันที่ปรุงเสร็จ ต้องอยู่ในภาชนะที่สะอาดและมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันแมลงวันหรือฝุ่นละอองตกลงไปในอาหาร
๑๐.ในระยะเวลา ๑ สัปดาห์ จะต้องกำหนดให้มีรายการอาหารว่างคือผลไม้ตามฤดูกาล ๕ วันและขนมหวา
น ๒ วัน (ไม่ใกล้หมดอายุ และไม่ผสมสารกันบูด) และจัดให้เด็กพร้อมกับอาหารกลางวัน (๑๑.๐๐ น.) ของทุกวัน ๑๑.ข้าวที่ใช้ต้องเป็นข้าวหอมมะลิแท้ ๑๐๐% เท่านั้น
๑๒.การใช้เครื่องปรุงของผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหารให้พิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารไอโอดีนเป็นอันดับแรก
๑๓.การปรุงอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำมัน ห้ามนำน้ำมันที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อย่างเด็ดขาด
๑๔.การประกอบอาหารห้ามใส่สารปรุงแต่ง เช่น สี ผงชูรส สารกันบูด ฯลฯ ไม่เป็นของดอง และไม่เป็นอาหารรสจัด ๑๕.การจัดเตรียมอาหาร ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนนักเรียนมารับประทาน ๓๐นาที(ก่อน ๑๑.๐๐น.) ๑๖.การรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ ต้องทำให้สะอาดทุกครั้งทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร
 
-๔-
 
๑๗.ในกรณีจำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลง สวนสัตว์เชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ ลด งด เพิ่มจำนวน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๑ วัน
๑๘.สวนสัตว์เชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บริการอาหารหรือเพิ่มจุดบริการอาหาร (กรณีนักเรียนจำนวนมาก) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๑ วัน เพื่อเตรียมการดังกล่าว
๑๙.สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นผู้กำหนดรายการอาหารและผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหารต้องดำเนินการประกอบอาหารตามรายการที่กำหนด
 
ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
 
ระยะเวลาการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบส่งมอบงานประกอบอาหารกลางวันในช่วงไม่เกิน ๑๑.๐๐ น. ของทุกวัน โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบตามหลักเกณฑ์รายละเอียดการกำหนดขอบเขตงานอาหารกลางวันนักเรียนกิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้างจดบันทึกรายการอาหารประจำวันส่งให้ผู้ว่าจ้างจำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
 
การร้องเรียน
กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการนำนักเรียนฯ
 
การจ่ายเงิน
ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ จะจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างเป็นรายงวดๆละ ๑๕ วัน จำนวน ๑๙ งวด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว โดยนับตามวันที่ทำการประกอบอาหารจริง
 
รายการอาหาร สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2558
(รายการอาหาร ประกอบไปด้วย ข้าวเปล่าหรือข้าวผัด + กับข้าว 1 อย่าง + ผลไม้ หรือ ขนม)
$11. ข้าวเปล่า + พะโล้ เต้าหู้ หมูสามชั้น ไข่ไก่ หรือ ไก่ทอด + ผลไม้ หรือ ขนม 1 ชิ้น
$12. ข้าวเปล่า + ต้มจืดเต้าหู้ หมูสับ ลูกชิ้นปลา หรือ ผัดกะเพราไก่ + ผลไม้ หรือ ขนม 1 ชิ้น
$13. ข้าวผัดไข่ หมูสับ ไส้กรอก + ต้มจืดเต้าหู้ หมูสับ ลูกชิ้นปลา + ผลไม้ หรือ ขนม 1 ชิ้น
$14. ข้าวเปล่า + แกงเขียวหวานหมูชิ้น และ ลูกชิ้น หรือ ทอดมันปลา หรือ ไส้กรอก + ผลไม้ หรือ ขนม 1 ชิ้น $15. ข้าวผัดไข่ หมูสับ ไส้กรอก + ต้มจืดฟัก ปีกไก่บน หรือ หมูทอด หรือไก่ทอด + ผลไม้ หรือ ขนม 1 ชิ้น
$16. ข้าวเปล่า + ผักผักรวม หมู ไส้กรอก หรือ ต้มจืดเต้าหู้ หมูสับ ลูกชิ้นปลา + ผลไม้ หรือ ขนม 1 ชิ้น
$17. ข้าวเปล่า + หมูหวาน หรือ ต้มจืดฟัก ปีกไก่บน + ผลไม้ หรือ ขนม 1 ชิ้น
 
* สามารถเปลี่ยนได้ตามเมนูที่กำหนดไว้ ในแต่ละวัน ส่วนของขนมงดขนมปี๊บ
* จำนวนนักเรียนประมาณ ๖๗,๘๒๙ คน (คนละ ๒๒.- บาท) คิดเป็นวงเงิน ๑,๔๙๒,๒๓๘.- บาท
* เป็นเวลา ๙.๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘