ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงส่วนจัดแสดงเสือจากัวร์และเพื่อนอเมซอน ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่
เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงส่วนจัดแสดงเสือจากัวร์และเพื่อนอเมซอน ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
-------------------------------
 
          สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างออกแบบปรับปรุงส่วนจัดแสดงเสือจากัวร์และเพื่อนอเมซอน ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เลขที่ ๑๐๐ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณออกแบบ ๓๗๕,๐๐๐.- บาท ( สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ให้บริการที่เสนองานที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพงานสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมโดยกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
๒. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อหรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการเสนองานรายอื่น ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการที่เสนองานได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้ให้บริการเสนองาน ต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เลขที่ ๑๐๐ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
         กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
-๒-/ผู้สนใจ...
-๒-
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดใน ราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org , www.chiangmaizoo.com , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๒๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๑ – ๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(นายกาญจน์ชัย แสนวงศ์)
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่