ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน และลานจอดรถ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน และลานจอดรถ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ (ครั้งที่ ๒)
---------------------------------

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน และลานจอดรถ ภายใน สวนสัตว์เชียงใหม่ (ครั้งที่ ๒) วงเงินงบประมาณ ๗๑๐,๔๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) และราคากลาง เป็นเงิน ๗๑๐,๔๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ประกอบด้วยงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๙,๒๐๐.- บาท และงานคอนกรีตพิมพ์ลายหินเทียม ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๖,๐๐๐.- บาท โดยสามารถแยกยื่นผลงานได้ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องละทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๙. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรโยธาที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคี และต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสารเสนอราคาด้วย

-๒-/กำหนด...

-๒-

กำหนดดูสถานที่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโสภณ ดำนุ้ย ของสวนสัตว์เชียงใหม่

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวัน และเวลาราชการ) ณ งานพัสดุ และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๑ อาคารโสภณ ดำนุ้ย ของสวนสัตว์เชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย ของสวนสัตว์เชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารการสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org , www.chiangmaizoo.com และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๒๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๖ ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

(นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่