ประกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่
เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
๑. อาหารสัตว์ประเภทที่ ๑ : กล้วยน้ำว้า จำนวน ๑,๕๑๙,๖๐๐.๐๐.- บาท
๒. อาหารสัตว์ประเภทที่ ๒ : ผัก ผลไม้และนมสด จำนวน ๖,๒๔๐,๐๗๕.๐๐.- บาท
๓. อาหารสัตว์ประเภทที่ ๓ : เนื้อสัตว์ จำนวน ๕,๙๗๔,๐๕๙.๕๐.- บาท
๔. อาหารสัตว์ประเภทที่ ๔ : อาหารแห้ง วัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสำเร็จรูป จำนวน ๑,๔๐๒,๓๔๒.๕๐.- บาท
๕. อาหารสัตว์ประเภทที่ ๕ : หญ้าสดและหญ้าแห้ง จำนวน ๒,๑๙๑,๙๕๐.๐๐.- บาท
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้าย เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ และตามรายละเอียดทุกข้อของงานประกวดราคาอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
-๒-/๘. คู่สัญญา...
-๒-
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๙. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาอาหารสัตว์ประเภทที่ ๓ เนื้อสัตว์ต่างๆ และไข่ไก่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          - ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ค้าสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้แนบเอกสารสำเนาใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (แบบ ร.๑๐) จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งพร้อมเอกสารประกอบการเสนอราคา
          - กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม เพื่อบ่งชี้แหล่งที่มาของเนื้อสัตว์หรือ ไข่ไก่ที่มีคุณภาพ เช่น ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.๒) หรือใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) หรือใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๑๐. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาอาหารสัตว์ประเภทที่ ๔ อาหารแห้ง วัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสำเร็จรูปต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขายอาหารสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้แสดงสำเนาใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ (แบบ บ.ข.ส.๑) ส่งพร้อมเอกสารประกอบการเสนอราคา
๑๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาอาหารสัตว์ประเภทที่ ๕ หญ้าสดและหญ้าแห้ง ต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของแปลงหญ้าหรือหลักฐานการเช่าพื้นที่เพาะปลูกแปลงหญ้า หรือสัญญาจะซื้อจะขายหญ้าล่วงหน้า โดยจะต้องเป็นหญ้าที่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด นำเสนอเอกสารพร้อมทั้งภาพถ่ายสถานที่และสามารถให้ สวนสัตว์ฯ เข้าตรวจสอบสถานที่ตามหลักฐานที่นำมาแสดงได้จึงจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมเสนอราคา
๑๒. กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหากเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติที่ถูกบ่งชี้หรือมีเอกสารหลักฐานว่ามีข้อบกพร่องในการทำงานร่วมกับสวนสัตว์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๑๓. ผลการพิจารณาตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ระบุหรือที่เกี่ยวข้อง ให้ถือผลประโยชน์ต่อสวนสัตว์ฯ เป็นสำคัญ และให้มีผลกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
 
          กำหนดการรับฟังคำชี้แจง และดูสถานที่ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่
          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org , www.chiangmaizoo.com และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๒๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๑-๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ
 
-๓-/ประกาศ...
-๓-
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
นิพนธ์ วิชัยรัตน์
(นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์)
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่