ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดทำอาหารสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแผนงาน นำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่
เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดทำอาหารสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแผนงาน
นำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
---------------------------------
สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดทำอาหารสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวนนักเรียนประมาณ ๖๗,๔๗๓ คน (คนละ ๒๐.- บาท) คิดเป็นวงเงิน ๑,๓๔๙,๔๖๐ .- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) เป็นเวลา ๒๖๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สวนสัตว์เชียงใหม่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร ต้องไม่เป็นผู้เป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้
๗. ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร ต้องเป็นผู้มีทักษะในการประกอบอาหารอย่างเหมาะสมและเป็นผู้มีประสบการณ์และมีผลงานในการดำเนินงานในด้านนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๗๔,๗๓๐.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) (ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินประมาณการที่จะทำการสอบราคา)
๘. หากพบว่าการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้ผู้ว่าจ้างกล่าวตักเตือนและลงโทษได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการอาหารได้ตามความเหมาะสม
๙. ห้ามมิให้พนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ มีส่วนได้เสียอันเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ หรือดำเนินการโดยเป็นเจ้าของกิจการ กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเป็นตัวแทนนายหน้าหรือเป็นที่ปรึกษาหรือลงทุนในการประกอบการใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับองค์การสวนสัตว์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
๑๐. ห้ามมิให้พนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ ประกอบกิจการทุกประเภทซึ่งเป็นคู่สัญญากับองค์การสวนสัตว์
๑๑. ห้ามมิให้พนักงานและองค์การสวนสัตว์กระทำการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์ในกิจการขององค์การสวนสัตว์ในกรณีใดๆก็ตาม อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงของตำแหน่งหน้าที่การงานของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
๑๒. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ e-Government procurement : e-GP ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
๑๓.ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้างและตามรายละเอียดทุกข้อของงานจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กำหนดดูสถานที่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒อาคารโสภณ ดำนุ้ย ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๑ อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย ของสวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารการสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org , www.chiangmaizoo.com และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๒๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๑ - ๑๓๖ ในวัน และเวลาราชการประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์)
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่