ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ (ครั้งที่ ๒) อาหารประเภทที่ ๕ หญ้าสดและหญ้าแห้งเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
คุณลักษณะ-ปี-59-เฉพาะประเภทที่-5 click
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง click
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ ครั้งที่ 2.pdf click
ราคากลาง.pdf click
ร่างขอบเขตของงาน ปี 59.pdf click
เอกสารเลขที่ 3-2559 (ครั้งที่ 2) click