Contact Us

Address :
No. 100, HuayKaew Road, Sutep Sub-district, Muang District, Chiang Mai 50200 Chiang Mai Zoo, Chiang Mai Zoo
  • Tel : 053-221179
  • Fax : 053-222283