นกสกาเลทไอบิส/Scarlet Ibis (Eudocimus ruber)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นนกขนาดกลาง ขนตามลำตัว หัว คอ และขามีสีแดงเข้ม ยกเว้นปลายปีก ตำแหน่งโคนหางมีสีดำ ปากเรียวเป็นรูปโค้งสีดำ ความยาวปลายปากถึงหางประมาณ 65 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย :

พบตามแหล่งน้ำ เช่น หนอง บึง ป่าโกงกาง ในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้จนถึงด้านตะวันออกของบราซิล

อาหาร :

แมลง ปลา กบ งู ปู กุ้ง หอย และสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก

พฤติกรรม :

เป็นนกที่อยู่เป็นฝูงขนาดใหญ่ ทำรัง หาอาหารและอพยพร่วมกัน ขนาดฝูงอาจมากถึงหลายร้อยตัว

สถานภาพปัจจุบัน :

สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จัดให้อยู่ในสถานะกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Pelecaniformes

FAMILY : Threskiornithidae

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : จัดให้อยู่ในสถานะกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

วัยเจริญพันธุ์ :

มักสร้างรังในป่าโกงกาง สร้างรังบนกิ่งไม้สูงจากพื้นดินประมาณ 1-5 เมตร วางไข่ครั้งละประมาณ 2 ฟอง ระยะฟักไข่ประมาณ 21-23 วัน

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560