ชะนีเซียร์มัง, ชะนีดำใหญ่/Siamang (Symphalangus syndactylus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นชะนีชนิดหนึ่ง ที่มีขนาดใหญ่ มีลักษณะเด่น คือ มีถุงสีเทาชมพูที่ลำคอ ซึ่งจะป่องออกขณะที่ส่งเสียงร้อง ร้องเสียงดัง ใช้ติดต่อสื่อสารกันและใช้แสดงอาณาเขตครอบครอง

ถิ่นอาศัย :

มีถิ่นกำเนิดอยู่ใน เขตใต้สุดของไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย

อาหาร :

อาหารหลักได้แก่ ใบไม้ ผลไม้ ดอกไม้ และสัตว์ที่มีขนาดเล็ก

พฤติกรรม :

อยู่และหากินบนต้นไม้ ในป่าฝนเขตร้อน ทั้งที่ราบลุ่มและภูเขา หากินในเวลากลางวัน อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงครอบครัว 3-5 ตัว ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกๆ สืบพันธุ์แบบผัวเมียเดียว ตลอดชีวิต

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

อื่นๆ :

มีจำนวนลดลงจากถิ่นที่อยู่ถูกทำลายไปเป็นสวนปาล์มน้ำมันและถูกจับไปขายเป็นสัตว์เลี้ยง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทย

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Primates

FAMILY : Hylobatidae

GENUS : Symphalangus

SPECIES : Siamang (Symphalangus syndactylus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

อายุเฉลี่ย :

มีอายุยืนยาวถึง 35-40 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

สืบพันธุ์แบบผัวเมียเดียว ตลอดชีวิต ตั้งท้องนานประมาณ 7.5 เดือน ออกลูกครั้งละหนึ่งตัว ช่วงให้นมลูกจะเกาะอยู่กับแม่ หลังสามเดือน หย่านมแล้ว ลูกจะเกาะอยู่กับพ่อจนอายุสองปี ลูกอายุ 6-7 ปีเริ่มสืบพันธุ์ได้

ขนาดและน้ำหนัก :

มีหัวและลำตัวยาว 75-90 เซนติเมตร นำ้หนักประมาณ 14 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560