ละมั่งพันธุ์ไทย/Eld's Deer (Rucervus eldii siamensis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ละมั่งเพศผู้ตัวเต็มวัยมีขนคอยาว

ถิ่นอาศัย :

มีการกระจายในไทย กัมพูชา ลาว จีน และเวียดนาม ในพื้นที่ไม่รก ที่ราบลุ่ม ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้า

อาหาร :

หญ้าต่างๆ

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Cetartiodactyla

FAMILY : Cervidae

GENUS : Rucervus

SPECIES : eldii

SUBSPECIES : siamensis

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สัตว์ป่าสงวน

ขนาดและน้ำหนัก :

ความสูงระดับไหล่ 120 - 130 เซนติเมตร น้ำหนัก 95 - 150 กิโลกรัม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560