ชะมดแปลงลายจุด/Spotted Linsang (Prionodon pardicolor)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ชะมดชนิดนี้คล้ายกับชะมดแปลงลายแถบหรืออีเห็นลายเมฆ ต่างกันตรงที่ว่าจุดต่าง ๆ ตามลำตัวแยกจากกันด้วยสีอ่อน ๆ ไม่รวมติดกันเป็นแถบเรียงไปตามหลังของสัตว์ หางเป็นปล้องสีขาวสลับดำเหมือนกัน แต่มี 9 ปล้อง ไม่ใช่ 7 ปล้อง

ถิ่นอาศัย :

ชะมดแปลงลายจุดมีถิ่นกำเนิดในเนปาล อัสสัม สิกขิม พม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม สำหรับประเทศไทยมีทางภาคเหนือและแถบเทือกเขาตะนาวศรี กาญจนบุรี แต่ปัจจุบันเป็นสัตว์ที่หาพบได้ยาก

อาหาร :

กินนก ไข่นก สัตว์เล็ก ๆ เช่น หนู กระรอก เป็นสัตว์ไม่กินผลไม้

พฤติกรรม :

ชะมดแปลงลายจุดชอบอยู่ในป่าสูงหรือบนเขา ส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้ แต่ตามพื้นดินก็ลงมาเหมือนกัน ออกหากินเวลากลางคืน มักอาศัยอยู่ตามลำพัง

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Carnivora

FAMILY : Prionodontidae

GENUS : Prionodon

SPECIES : Spotted Linsang (Prionodon pardicolor)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ฤดูผสมพันธุ์อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ออกลูกครั้งละ 2 ตัว ตามโพรงดินโคนต้นไม้ใหญ่

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560