ชะมดแผงสันหางปล้อง/Large Indian Civet (Viverra zibetha)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนาดใหญ่ที่สุดในจำพวกชะมดด้วยกัน สีพื้นของตัวค่อนข้างเป็นสีเทา หรือน้ำตาลปนเหลือง มีจุดดำอยู่ทั่วไป ที่ข้างคอมีแถบดำและขาวพาดผ่านเป็นแถบดำ 3 แถบ แถบขาว 2 แถบ จากไหล่ทั้งสองข้าง มีลายดำเป็นเส้นยาวไปถึงโคนหาง จากหัวถึงโคนหางมีขนสีดำตั้งขึ้น ที่หางมีลายเป็นปล้องสีขาวสลับดำ ปลายเท้าทั้งสี่มีสีน้ำตาลไหม้

ถิ่นอาศัย :

พบในเนปาล อินเดีย พม่า ไทย จีนตอนใต้ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สำหรับประเทศไทยพบอยู่ทั่วทุกภาคโดยเฉพาะทางภาคใต้

อาหาร :

กินไก่ นก หนู งู กบ เขียด ปลา ปู แมลง ไข่ของแมลง รวมทั้งผลไม้และหน่อพืชบางชนิด

พฤติกรรม :

ชอบอาศัยอยู่ตามป่าทึบ หรือทุ่งรก ๆ มักพบอยู่ตามพื้นดินมากกว่าอยู่บนต้นไม้ ขึ้นต้นไม้ไม่เก่ง ออกหากินตัวเดียว ออกหากินเวลากลางคืน กลางวันหลบนอนซ่อนตัวอยู่ตามที่รกทึบตามโพรงดินที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม

สถานภาพปัจจุบัน :

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Carnivora

FAMILY : Viverridae

GENUS : Viverra

SPECIES : Large Indian Civet (Viverra zibetha)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ชะมดแผงสันหางปล้องเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 2 ปี ออกลูกครั้งละ 2-4 ตัว

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560