โครงสร้างบุคลากรนายวุฒิชัย ม่วงมัน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นายวิทยา สิงห์คำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

รอการแต่งตั้ง .

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นางกรองแก้ว ทัปนวัชร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาว สุวลักษณ์ ธรรมเชื้อ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

นายพิชิต ชิตมินทร์

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์

นายทินกร กุลวาชัย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายไมตรี อินโปธา

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นางสาวจารุณี ไชยชนะ

หัวหน้าฝ่ายการศีกษา

นางพรทิพย์ บุตรน้ำคำ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์

. .

.

นางนิลพันธุ์ แย้มคลี่

หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ

นางสาวเจียรไน คำนวณศิลป์

หัวหน้างานสิทธิประโยชน์

นายฉัตรนารถ โอภาส

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวชิรกร คุณใจดี

หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ

นางณัฐพิมล ฤกษะเสน

หัวหน้างานการตลาดและกิจกรรมสัมพันธ์

นางสาวอัฌชา ชิงชัย

หัวหน้างานการเงิน

นางกรรณิการ์ จันทรังษี

หัวหน้างานวางแผนและประเมินผล

นางศจิการ์ จันทาทอง

หัวหน้างานธุรการ

นางสาวณัฎฐา จอมดวง

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นายประสิทธิ์ ศรีวงศ์

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

นายนฤเดช ศรีวิชัย

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลื้อยคลาน

นางสาวไพรรินทร์ ยานะ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายถิรายุ ชูเชาวน์

หัวหน้างานบำรุงสัตว์ปีก

นางสาวทิภาภรณ์ มาเป็ง

หัวหน้างานส่งเสริมการศึกษาในระบบ

นางสาวมัทวัน บุญพงศ์

หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

นายพนธนันท์ ชิดสนิท

หัวหน้างานโภชนาการสัตว์

นายเดชภาธร ยินดีรส

หัวหน้างานช่างโยธา

นางสาววาสนา ปุจฉาการ

หัวหน้างานพืชสวนและการตกแต่ง

นางสาวชวนพิศ ชัยประยูร

หัวหน้างานสื่อการศึกษา

นางสาวรุ่งลาวัลย์ แสงสิริย์

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานอนุรักษ์

นายณรงค์ศักดิ์ แย้มคลี่

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นายธนู วรรณวาธิกุล

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

นายครรชิต สุขโข

หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์

นางสาวขวัญเรือน ดวงสอาด

หัวหน้างานสุขภาพสัตว์

นางสาวรัชนีวรรณ ปัญญาทอง

หัวหน้างานวิจัย