สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด


           สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างขยายระบบสูบน้ำและกักเก็บน้ำ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๘๔,๔๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณปรับปรุงโครงการในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๒๘๔,๔๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้าง ได้ที่ ห้องงานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๑ อาคารสำนักงาน โสภณ ดำนุ้ย ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่      ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org , www.chiangmaizoo.com และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๒๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๑-๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์