สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด


1. ความเป็นมา
สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางดานสัตว์ปาโดยมีภารกิจในการอนุรักษ์สัตว์ปา
เพื่อการศึกษา และส่งคืนสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสัตว์ปา และใหบริการองค์ความรูดานสัตว์ปา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 531 ไร่ และมีสัตว์ 5 ประเภท ประกอบดวย สัตว์เลี้ยง
ลูกดวยนม , สัตว์เลื้อยคลาน , สัตว์สะเทิน ,สัตว์ป5ก และสัตว์น้ำ โดยมีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดซื้ออาหาร
สัตว์เพื่อใชในการใหอาหารแก่สัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่


2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อใชในการใหอาหารแก่สัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
2.2. เพื่อใหสัตว์ไดรับคุณค่าทางอาหาร และโภชนาการอย่างเหมาะสม
2.3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่


3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1. ผูประสงค์จะเสนอราคาตองเป็นผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2. ผูประสงค์จะเสนอราคาตองไม่เป็นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไม่เป็นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3. ผูประสงค์จะเสนอราคาตองไม่เป็นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ตองไม่เป็นผู
มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4. ผูประสงค์จะเสนอราคาตองไม่เป็นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน
แต่รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเช่นว่านั้น
3.5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป็นคู่สัญญาตองไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ
3.6. ผูประสงค์จะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบทาย เอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ และตามรายละเอียดทุกขอของงานประกวดราคาอาหารสัตว์ ประจำป5งบประมาณ
2559 ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
3.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.8. คู่สัญญาตองรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เวนแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได
3.9. ผูประสงค์จะเสนอราคาอาหารสัตว์ประเภทที่ ๕ หญาสดและหญาแหง ตองมีคุณสมบัติดังนี้
3.9.1. ตองแสดงหลักฐานการเป็นเจาของแปลงหญาสด หรือหลักฐานการเช่าพื้นที่เพาะปลูกแปลงหญาสด
โดยการเป็นเจาของหรือการเช่าตองเป็นพื้นที่ที่จัดเตรียม หรือเพาะปลูกใหเพียงพอต่อความตองการของสวนสัตว์ฯ
ในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการขาดแคลนหญา และเอกสารตองประกอบไปด้วย สำเนาโฉนดที่ดิน , เอกสารสัญญา
ของผูใหเช่าและผูเช่า , สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบาน , ภาพถ่ายแปลงหญา และเบอร์โทรศัพท์
เจาของแปลงหญาที่ติดต่อได
3.9.2. ตองแสดงหลักฐานสัญญาจะซื้อจะขายหญาล่วงหนา ทั้งหญาสด และหญาแหง โดยจะตองเป็น
หญาที่ตรงตามคุณลักษณะที่สวนสัตว์ฯ กำหนด
3.9.3. สวนสัตว์ฯ จะเขาตรวจสอบสถานที่ปลูกหญาตามหลักฐานที่นำมาแสดงในขอที่ 3.9.1 ก่อนที่จะ
พิจารณาเขาใหร่วมเสนอราคาได
3.10. ผูประสงค์จะเสนอราคาตองไม่เคยมีประวัติหรือเป็นผูเกี่ยวของที่ถูกบ่งชี้หรือมีเอกสารหลักฐานปรากฏ
ว่ามีขอบกพร่องในการจัดส่งอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 หญาสดและหญาแหง ใหกับสวนสัตว์ฯ มาก่อนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นประจำ
3.11. ผลการพิจารณาตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ระบุหรือที่เกี่ยวของ ใหถือผลประโยชน์ต่อสวนสัตว์ฯ
เป็นสำคัญ และใหมีผลกับการพิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคา


4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะอาหารสัตว์ (TOR) ประจำป5งบประมาณ 2559 ประเภทที่ 5 หญาสดและหญาแหง
ที่แนบมาดวยนี้
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลา 8 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
6. ระยะเวลา ส่งมอบของ หรืองาน
ณ คลังอาหารสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ 100 ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 50200
7. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณโครงการ 1,842,165.- บาท
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข-อมูลเพิ่มเติม และส่งข-อเสนอแนะ วิจารณ' หรือแสดงความคิดเห็น
- สามารถส่งขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ไดที่
- สถานที่ติดต่อ สวนสัตว์เชียงใหม่ 100 ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
- โทรศัพท์ 053-221179 ต่อ 136 โทรสาร 053-222283
- เว็บไซต์ http://www.chiangmaizoo.com
- สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ตองเปfดเผยชื่อ และที่อยู่ ของผูใหขอเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นดวย

-------------------------------------

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR และ
ร่างเอกสารการประกวดราคาก่อนเริ่มการจัดหาพัสดุ
นายพิชิต ชิตมินทร์ ประธานกรรมการ
นายครรชิต สุขโข กรรมการ
นางจิณณาพัต ชูเชาวน์ กรรมการ
นายสุเทพ พรมนิเทศ กรรมการ
นางสมปรารถนา ศิริกุลพันธ์กรรมการและเลขานุการ
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์