สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด


1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว) ประจำป+ 2559 ภายในสวนสัตว)เชียงใหม$

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)

/หน$วยงานเจ้าของโครงการ สวนสัตว)เชียงใหม$

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,328,027.- บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันยี่สิบเจ็ด

บาทถ้วน) (9 เดือน ครึ่ง)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 6 พฤศจิกายน 2558

เปAนเงิน 17,328,027.- บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

4. แหล$งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คำนวณจาก

4.1. อาหารสัตว) ประเภทที่ 1 กล้วยน้ำว้า เปAนเงิน 1,519,600.00 บาท/ป+

4.2. อาหารสัตว) ประเภทที่ 2 ผัก ผลไม้และนมสด เปAนเงิน 6,240,075.00 บาท/ป+

4.3. อาหารสัตว) ประเภทที่ 3 เนื้อสัตว) เปAนเงิน 5,974,059.50 บาท/ป+

4.4. อาหารสัตว) ประเภทที่ 4 อาหารแห้ง วัตถุดิบอาหารสัตว)

และ อาหารสำเร็จรูป เปAนเงิน 1,402,342.50 บาท/ป+

4.5. อาหารสัตว) ประเภทที่ 5 หญ้าสดและหญ้าแห้ง เปAนเงิน 2,191,950.00 บาท/ป+

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1. นายพนธนันท) ชิดสนิท หัวหน้างานโภชนาการสัตว)

5.2. นายวชิรกร คุณใจดี หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ

5.3. นายธนากร ธาตุอินจันทร) เจ้าหน้าที่พัสดุ 5

100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์