สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่ 26 ธ.ค. 2559
ประกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่
เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
๑. อาหารสัตว์ประเภทที่ ๑ : กล้วยน้ำว้า จำนวน ๑,๕๑๙,๖๐๐.๐๐.- บาท
๒. อาหารสัตว์ประเภทที่ ๒ : ผัก ผลไม้และนมสด จำนวน ๖,๒๔๐,๐๗๕.๐๐.- บาท
๓. อาหารสัตว์ประเภทที่ ๓ : เนื้อสัตว์ จำนวน ๕,๙๗๔,๐๕๙.๕๐.- บาท
๔. อาหารสัตว์ประเภทที่ ๔ : อาหารแห้ง วัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสำเร็จรูป จำนวน ๑,๔๐๒,๓๔๒.๕๐.- บาท
๕. อาหารสัตว์ประเภทที่ ๕ : หญ้าสดและหญ้าแห้ง จำนวน ๒,๑๙๑,๙๕๐.๐๐.- บาท
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้าย เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ และตามรายละเอียดทุกข้อของงานประกวดราคาอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
-๒-/๘. คู่สัญญา...
-๒-
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๙. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาอาหารสัตว์ประเภทที่ ๓ เนื้อสัตว์ต่างๆ และไข่ไก่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          - ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ค้าสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้แนบเอกสารสำเนาใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (แบบ ร.๑๐) จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งพร้อมเอกสารประกอบการเสนอราคา
          - กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม เพื่อบ่งชี้แหล่งที่มาของเนื้อสัตว์หรือ ไข่ไก่ที่มีคุณภาพ เช่น ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.๒) หรือใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) หรือใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๑๐. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาอาหารสัตว์ประเภทที่ ๔ อาหารแห้ง วัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสำเร็จรูปต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขายอาหารสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้แสดงสำเนาใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ (แบบ บ.ข.ส.๑) ส่งพร้อมเอกสารประกอบการเสนอราคา
๑๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาอาหารสัตว์ประเภทที่ ๕ หญ้าสดและหญ้าแห้ง ต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของแปลงหญ้าหรือหลักฐานการเช่าพื้นที่เพาะปลูกแปลงหญ้า หรือสัญญาจะซื้อจะขายหญ้าล่วงหน้า โดยจะต้องเป็นหญ้าที่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด นำเสนอเอกสารพร้อมทั้งภาพถ่ายสถานที่และสามารถให้ สวนสัตว์ฯ เข้าตรวจสอบสถานที่ตามหลักฐานที่นำมาแสดงได้จึงจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมเสนอราคา
๑๒. กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหากเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติที่ถูกบ่งชี้หรือมีเอกสารหลักฐานว่ามีข้อบกพร่องในการทำงานร่วมกับสวนสัตว์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๑๓. ผลการพิจารณาตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ระบุหรือที่เกี่ยวข้อง ให้ถือผลประโยชน์ต่อสวนสัตว์ฯ เป็นสำคัญ และให้มีผลกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
 
          กำหนดการรับฟังคำชี้แจง และดูสถานที่ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่
          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org , www.chiangmaizoo.com และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๒๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๑-๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ
 
-๓-/ประกาศ...
-๓-
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
นิพนธ์ วิชัยรัตน์
(นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์)
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์