Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดวิสัยทัศน์ของสวนสัตว์เชียงใหม่
เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา อนุรักษ์วิจัย และการท่องเที่ยวทางด้านสัตว์ป่า ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ


นโยบายในการดำเนินงานของผู้อำวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
 1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. ปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์และผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส่ และมีค่านิยมหลัก ๑๒ ปราการ
 4. ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และอาหารสัตว์ต้องมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
 5. สนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานและอาหารสัตว์เชียงใหม่ทุกระดับ ส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างได้รับความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่
 6. ปลูกฝังให้พนักงานและลูกจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบการทำงานได้และ มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร
 7. นำระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
 8. ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และหาวิธีการเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่อง เช่น เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจัดทำโปรโมชั่นพิเศษ
 9. มุ่งเน้นพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
 10. มุ่งเน้นพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวควบคู่กับแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
 11. มุ่งเน้นอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากและงานวิจัยต่างๆ
 12. ดำเนินนโยบายสวนสัตว์เชียงใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Zoo) อาทิ โครงการนำมูลสัตว์มาจัดจำหน่าย
 13. พัฒนาสวนสัตว์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ มีการปลูกพืชที่สัตว์สามารถกินได้
 14. เป็นพันธมิตรกับส่วนแบ่งภารตลาดต่างๆ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการเชิงธุรกิจร่วมกัน
 15. มุ่งเน้นการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ ศูนย์รับร้องทุกข์ ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เป้าประสงค์
 1. ยกระดับมาตรฐานสวนสัตว์และศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์ป่าไทย สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน
 2. สร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์ภายใต้การกำกับดูแล ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์
 • ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาสวนสัตว์ด้วยองค์ความรู้และใช้วิธีบริหารจัดการสมัยใหม่อย่างมืออาชีพเพื่อสร้างประสิทธิภาพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare and ethics) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ใกล้เคียงธรรมชาติอย่างมีความสุขในสวนสัตว์
 • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาให้สวนสัตว์เป็นศูนย์การเรียนรู้และสร้างสรรค์ (Learning and Creativity) ของเยาวชน รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยมุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชนและให้ ความสำคัญเป็นพิเศษแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 • ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินการและ นวัตกรรม (Innovation) ของศูนย์วิจัยเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
 • ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างพันธมิตรและความร่วมมือทั้งในประเทศไทย / อาเซียน และประเทศอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการ พัฒนาและยกระดับคุณภาพสวนสัตว์ไทยสู่ระดับสากล
 • ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างความสมดุลในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและการขยายฐานรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์