สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท ๙๖ หลุม พร้อมอุปกรณ์


วันที่ 20 ธ.ค. 2559
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท ๙๖ หลุม พร้อมอุปกรณ์
--------------------------
 

     สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท ๙๖ หลุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และราคากลางการจัดซื้อสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมผู้เสนอราคา ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๑ ห้องงานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ชั้น ๑ ห้องงานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาท) ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org, www.chiangmaizoo.com และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๒๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๑ - ๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์