สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส


วันที่ 20 ธ.ค. 2559
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------------------------------------
 

          สวนสัตว์เชียงใหม่มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ ๓๐,๓๗๗,๒๐๐.- บาท (สามสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๔๓๖,๙๐๐.- บาท (สามสิบล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง หรือที่ระบุในขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ ๓ ทั้งหมดและในคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๘๘,๖๐๐.- บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพัน หกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ยื่นเสนอผลงานตามข้อ ๓.๕ จะต้องมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับงานระบบจัดการคุณภาพของน้ำ ( Water Quality System) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท หรือร้อยละ ๑๕ ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด ในสัญญาเดียวกัน
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๑๐. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรโยธาที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร (สย.) และวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม (สส.) และต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสารเสนอราคาด้วย
-๒-/๑๑. ผู้ประสงค์…
-๒-
๑๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรที่มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการก่อสร้าง และด้านเทคนิคเฉพาะทาง โดยให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆมาแสดงประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสารเสนอราคาด้วย
๑๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น ระบบไฟฟ้าใต้ดิน (Underground), ระบบประปาสุขาภิบาล, ถนนทางเดินเท้า และระบบเสียงตามสาย เป็นต้น
๑๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานต่างๆที่กำหนดข้างต้นทุกข้อที่ระบุในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ให้คณะกรรมการประกวดราคาได้รับทราบในวัน เวลา ยื่นเอกสารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของสวนสัตว์เชียงใหม่
๑๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เคยมีประวัติที่ปรากฏว่าเคยสร้างปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างในสวนสัตว์เชียงใหม่ และองค์การสวนสัตว์หรือสวนสัตว์ในสังกัดมาก่อน โดยผลการพิจารณาตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ระบุที่เกี่ยวข้อง ให้ยึดถือเป็นผลประโยชน์ต่อสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นสำคัญ ซึ่งให้มีผลกับการพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคาด้วย

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

         กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป


ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.- บาท ได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๑ อาคารโสภณ ดำนุ้ย ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org , www.chiangmaizoo.com และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๒๑๑๗๙ ต่อ ๑๓๑-๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์