พันธกิจ

พันธกิจของสวนสัตว์เชียงใหม่ 
1)  ให้สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบอย่างยั่งยืน
2)  ปรับปรุงสถานที่แสดงสัตว์ให้ใกล้เคียงธรรมชาติ
3)  จัดภูมิทัศน์บริเวณสวนสัตว์ให้สวยงามตลอดปี
4)  ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้มาเที่ยวชมได้ตามมาตรฐานสากล