องค์การสวนสัตว์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

องค์การสวนสัตว์โดย รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายอภิเดช สิงหเสนี เป็นผู้แทนจากองค์การสวนสัตว์ ในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฮือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี