สวนสัตว์เชียงใหม่ ดำเนินการตามแผนการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์โดยเจ้าหน้าที่ภายใน

สวนสัตว์เชียงใหม่ ดำเนินการตามแผนการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์โดยเจ้าหน้าที่ภายใน

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาให้สัตว์ที่อยู่ในความดูแลของสวนสัตว์ฯ ได้รับความผาสุกในการอยู่อาศัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ โดยดำเนินการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ภายในสวนสัตว์ จากทุกๆฝ่าย