องค์การสวนสัตว์แต่งตั้ง นายวุฒิชัย ม่วงมัน ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่