สวนสัตว์เชียงใหม่กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน เพื่อการขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

สวนสัตว์เชียงใหม่กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน เพื่อการขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

โดยหน่วยงานมีความมุ่งมั่นตามนโยบายสิ่งแวดล้อมโดยสรุป 3 ประการ คือ

1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

2. มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3. มุ่งมั่นที่จะป้องกันมลพิษและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม