แหล่งเรียนรู้ Zoo Kids Zone

 Zoo kids Zone ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาจากเดิมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ เครื่องเล่นต่างๆ สื่อความรู้และรวมถึงกิจกรรมที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้เป็นสวนสัตว์เด็กที่สามารถสร้างจินตนาการและความรู้ให้เด็กๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้
ถ่ายทอดผ่านสื่อ และรูปแบบการนำเสนอต่างๆ หลากหลาย และทันสมัย