สวนสัตว์เชียงใหม่ประชุมหารือเพื่อกำหนดวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่

นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่กำลังประชุมหารือเพื่อกำหนด วิธีการทำงานในรูปแบบใหม่โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรในทุกด้าน ซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างมีระบบที่ดี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพอีกแห่งหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม  ทำงานกันในเชิงกลยุทธก้าวสู่ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล