ประกาศประกวดราคาจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารบ่อพักขยะ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือกเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click
ราคากลาง click
ข้อเสนอด้านราคา click
โครงการ click