ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดอาคาร และห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียใหม่ click
เอกสารประกวดราคาจ้าง click
ราคากลาง click
บัญชีแสดงปริมาณ click
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click
รายละเอียดของงานห้องสุขา click
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ (ห้องสุขา) click