ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
เอกสารประกวดราคาซื้อ click
ราคากลาง click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 1 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 2 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 3 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 4 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 6 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 7 click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 1 - 7 click
ภาพคุณลักษณะอาหารประเภทที่ 1 - 7 click
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click