ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อดำเนินการจัดซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
ราคากลาง click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 1 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 2 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 3 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 4 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 6 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 7 click
คุณะลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 1 click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 2 click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 3 click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 3 click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 4 click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 6 click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ 7 click
เอกสารประกวดราคาซื้อ click
รูปอาหารสัตว์ประเภทที่ 1 click
รูปอาหารสัตว์ประเภทที่ 2 click
รูปอาหารสัตว์ประเภทที่ 2 click
รูปอาหารสัตว์ประเภทที่ 3 click
รูปอาหารสัตว์ประเภทที่ 4 click
รูปอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 click
รูปอาหารสัตว์ประเภทที่ 6 click
รูปอาหารสัตว์ประเภทที่ 7 click
เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 13/2561 click