ประกาศร่างขอบเขต (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคนเดินสู่มรดกสวนสัตว์จากบรรพบุรุษ Mini Zoo Young Garden ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารร่างประกาศเชิญชวน click
ร่างประกาศสวนนสัตว์เชียงใหม่ click
ราคากลาง click
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click