ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดจ้างปรับปรุงคอกกักลิงเฒ่า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขต TOR click